นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีการเงิน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน, University of Strathclyde, United Kingdom
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 21/2020
 • การอบรมความรู้ด้านบัญชี
  • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
2560 - 2562 : กรรมการ / ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
2554 - 2560 : ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
2548 - 2554 : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล. กสิกรไทย
2547 : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2544 - 2545 : เจ้าหน้าที่ภาษีสรรพสามิต บจ. เชลล์แห่งประเทศไทย
2543 - 2544 : ผู้สอบบัญชี บจ. สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ):

 • 0.10
ติดต่อเรา