เหตุการณ์สำคัญ

A Timeline of our journey

ในปี พ.ศ.2532 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เริ่มผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ด้วยวัตถุประสงค์อยากปกป้องทุกสัมผัสด้วยความห่วงใยจากการติดเชื้อต่างๆ และเพื่อสร้างโลกแห่งสุขอนามัยที่ดีให้กับทุกๆชีวิต

ซึ่งในวันนี้พวกเราเติบโตขึ้นจนก้าวเป็นหนึ่งในองค์กรแห่งการปกป้องมือจากการติดเชื้อในระดับโลก โดยเราสามารถส่งออกถุงมือยางแห่งความห่วงใยได้ครอบคลุมมากกว่า 95 ประเทศทั่วโลก

 • 2531

  5 ธันวาคม
  ถุงมือชิ้นแรก

 • 2532

  9 มกราคม
  วันก่อตั้ง โรงงานหาดใหญ่ อย่างเป็นทางการ

 • 2536

  ตุลาคม

  • เริ่มผลิต และขายถุงมือยางธรรมชาติ แบบไม่มีแป้ง (NR Powerfree)
  • ถุงมือชิ้นที่ 1 พันล้าน ณ ขณะนั้นมี Line ผลิตเพียง 18 Line เท่านั้น
 • 2539

  25 กันยายน
  ได้การรับรอง ISO9001:1994 จาก TÜV PRODUCT SERVICE GMBH

 • 2542

  • เริ่มผลิต และขายถุงมือยางสังเคราะห์ (NBR)
  • เริ่มก่อสร้าง โรงงานถุงมือ 2 (Line 41-60)
 • 2546

  19 ธันวาคม
  ได้การรับรอง ISO13485:1996 CMDCAS จาก TÜV AMERICA INC.

 • 2548

  เริ่มก่อสร้าง โรงงานถุงมือ 3 (Line 61-78)

 • 2550

  18 พฤศจิกายน
  ได้การรับรอง ISO13485: 2003 จาก TÜV PRODUCT SERVICE GMBH

  15 มกราคม
  ได้การรับรอง ISO/IEC17025:2005 จาก Bureau of Laboratory Quality Standards Ministry of Public Health

 • 2551

  5 กุมภาพันธ์
  "ได้การรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (Thai GMP) จาก Food and Drug Administration Ministry of Public Health, Thailand สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข"

 • 2552

  เริ่มก่อสร้าง โรงงานถุงมือ 3/2 (Line 79-84)

 • 2554

  10 กันยายน
  วันเริ่มประกอบกิจการ โรงงานถุงมือ สาขาสุราษฎร์ธานี

  25 มีนาคม
  โรงงานถุงมือ สาขาสุราษฎร์ธานี ติดตั้งและเดินครื่องจักรชิ้นแรก และเป็นวันที่ผลิตถุงมือเป็นชิ้นแรกด้วย

 • 2555

  • ก่อสร้างครบ 12 ไลน์ผลิต
  • ได้การรับรอง ISO 9001, ISO13485: 2003 จาก TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
 • 2556

  ก่อสร้างครบ 14 ไลน์ผลิต

  22 มกราคม
  "โรงงานถุงมือ สาขาสุราษฎร์ธานี ได้การรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (Thai GMP) จาก Food and Drug Administration Ministry of Public Health, Thailand สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข"

 • 2557

  กุมภาพันธ์
  ส่งถุงมือออกครบ 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศที่ 100 คือ ประเทศ Ecuador

 • 2558

  16 ธันวาคม
  โรงงานถุงมือ สาขาหาดใหญ่ และ สาขาสุราษฎร์ธานี ได้การรับรอง MDD จาก Medical Device Safety Service

  14 สิงหาคม
  โรงงานถุงมือ สาขาหาดใหญ่ ได้การรับรอง ISO 22000:2005 จาก TÜV SÜV Managememt Service GmbH

  7 พฤษภาคม
  โรงงานถุงมือ สาขาหาดใหญ่ และ สาขาสุราษฎร์ธานี ได้การรับรอง PPE จาก SATRA TECHNOLOGY

 • 2559

  22 มิถุนายน
  โรงงานถุงมือ สาขาสุราษฎร์ธานี ได้การรับรอง ISO/IEC17025:2005 จาก Bureau of Laboratory Quality Standards Ministry of Public Health

 • 2560

  13 มิถุนายน
  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี ได้การรับรอง ISO 14001:2015 จาก TÜV SUD ASIA Pacific TÜD SUD Group

  16 มีนาคม
  เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • 2561

  5 ตุลาคม
  ลงเสาเอก บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่

  31 มีนาคม
  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี ก่อสร้างครบ 21 ไลน์ผลิต

  11 กุมภาพันธ์
  ลงเสาเอก บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ โรง 3/3 (Line 85-90)

 • 2562

  7 มิถุนายน 2562
  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 165,000,000 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 825,000,000 บาท เป็น 990,000,000 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,650,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

  28 มิถุนายน 2562
  บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนใน SDME จากบริษัท สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำกัด (“STC”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ STA) จำนวน 4,150,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ ร้อยละ 100.0 ของเงินลงทุนทั้งหมดใน SDME ในมูลค่า 36,000,000 เหรินหมินปี้ หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 163.07 ล้านบาท

  30 กันยายน 2562
  บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนใน SDME จากบริษัท สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำกัด (“STC”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ STA) จำนวน 4,150,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ ร้อยละ 100.0 ของเงินลงทุนทั้งหมดใน SDME ในมูลค่า 36,000,000 เหรินหมินปี้ หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 163.07 ล้านบาท

  โรงงานสาขาหาดใหญ่ ขยายสายการผลิตเพิ่มอีก 4 สายการผลิต เป็น 94 สายการผลิต

  โรงงานสาขาตรัง ขยายสายการผลิตเพิ่มอีก 5 สายการผลิต เป็น 17 สายการผลิต

 • 2563

  โรงงานสาขาหาดใหญ่ ขยายสายการผลิตเพิ่มอีก 6 สายการผลิต เป็น 100 สายการผลิต

  โรงงานสาขาตรัง ขยายสายการผลิตเพิ่มอีก 7 สายการผลิต เป็น 24 สายการผลิต

  2 กรกฎาคม 2563
  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

  28 ธันวาคม 2563
  เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิม 1.00 บาท/หุ้น เป็น 0.50 บาท/หุ้น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 • 2564

  7 มกราคม 2564
  บริษัทฯ ซื้อหุ้นของ PSE จาก STA และ RBL จำนวน 419,996 หุ้นและ 80,000 หุ้น ตามลำดับ รวมคิดเป็นร้อยละ 99.9992 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  7 มกราคม 2564
  บริษัทฯ ซื้อหุ้นของ PS จาก STA จำนวน 399,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9985 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  10 พฤษภาคม 2564
  บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนบนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) โดยไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ภายใต้ชื่อย่อ “STG”

  23 สิงหาคม 2564
  จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศสิงคโปร์ ชื่อว่า SRI TRANG GLOVES (SINGAPORE) PTE. LTD. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดจำหน่ายถุงมือยาง และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

  24 สิงหาคม 2564
  จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศสิงคโปร์ ชื่อว่า SRI TRANG GLOVES GLOBAL PTE. LTD. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และการลงทุนทางการเงิน

  7 ตุลาคม 2564
  จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย ชื่อว่า PT Sri Trang Gloves Indo ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดจำหน่ายถุงมือยาง

  26 พฤศจิกายน 2564
  จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศเวียดนาม ชื่อว่า SRI TRANG GLOVES VIETNAM COMPANY LIMITED ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดจำหน่ายถุงมือยาง

  โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี ขยายสายการผลิตเพิ่มอีก 18 สายการผลิต เป็น 39 สายการผลิต

  ก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่สาขาสะเดา ซึ่งมี 5 สายการผลิต

The Legends of Gloves

History of Gloves How a few multi-disciplinary thinkers saved people by the millions
ติดต่อเรา