ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

2562 2563 2564
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 13,216.1 44,235.9 51,302.8
หนี้สินรวม 8,814.1 11,975.5 13,089.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,402.0 32,260.4 38,213.1
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 11,994.2 30,552.4 47,550.8
ต้นทุนขาย (10,555.5) (13,665.4) (23,043.8)
กำไรขั้นต้น 1,438.7 16,887.0 28,259.0
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี /งวด 613.9 14,415.7 23,704.2
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.42 5.94 8.29

หมายเหตุ:

(1) คำนวณจากกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 200,000,000 หุ้น

(2) คำนวณจากกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 762,693,169 หุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2562 2563
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 16.5 12.0 55.3
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ร้อยละ 18.0 14.2 56.4
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 8.9 5.0 47.4
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.8 2.0 0.2
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.4 1.6 0.2
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ร้อยละ 48.9 18.6 45.4
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 25.9 13.9 45.4
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 9.2 4.6 33.3
อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 50.9 0.0 54.8
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 9.4 8.4 107.6
ติดต่อเรา