ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

2560 2561 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 6,720.80 10,651.80 13,216.10
หนี้สินรวม 4,851.13 6,862.43 8,814.07
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,869.67 3,789.37 4,402.03
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 11,246.91 10,988.60 11,994.15
ต้นทุนขาย (10,448.56) (9,179.70) (10,555.48)
กำไรขั้นต้น 798.35 1,808.90 1,438.66
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี /งวด 214.54 981.58 613.91
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.50(1) 5.27(1) 0.83(2)

หมายเหตุ:

(1) คำนวณจากกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 200,000,000 หุ้น

(2) คำนวณจากกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 762,693,169 หุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

2560 2561 2562
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 7.1 16.5 12.0
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(1) ร้อยละ 2.1 12.3 7.6
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 1.8 8.9 5.0
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)(2) ร้อยละ 5.9 48.9 18.6
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(3) ร้อยละ 4.2 34.7 15.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(4) ร้อยละ 2.7 11.3 5.1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 2.59 1.81 2.00
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt)(5) เท่า 1.87 1.39 1.61
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 35.79 9.19 8.93
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้(6) (Debt Service Coverage Ratio) เท่า 261.11(7) 8.23(8) 2.55(9)(10)(11)

หมายเหตุ:

(1) กำไรจากการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(2) คำนวณจากกำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉลี่ย

(3) คำนวณจากกำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) สำหรับงวด หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย

(4) คำนวณจากกำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย

(5) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม อนึ่ง Interest Bearing Debt หมายถึงหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วย 3 รายการคือ (ก) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ข) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และ (ค) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(6) อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ คำนวณจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หารด้วยภาระหนี้สินเงินต้นในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ

(7) ภาระดอกเบี้ยคำนวณจากดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทฯ ชำระในปี 2560 ตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และภาระหนี้สินเงินต้นในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวอ้างอิงจากส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(8) ภาระดอกเบี้ยคำนวณจากดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทฯ ชำระในปี 2561 ตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และภาระหนี้สินเงินต้นในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวอ้างอิงจากส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(9) คำนวณจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ในปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย (ก) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งมาจากงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งใช้ในการเลิกกิจการบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ข) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งมาจากงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งใช้ในการเลิกกิจการบริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน) และ (ค) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ภายหลังการควบบริษัท)

(10) คำนวณจากดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทฯ ชำระในปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย (ก) ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งมาจากงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งใช้ในการเลิกกิจการบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ข) ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งมาจากงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งใช้ในการเลิกกิจการบริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน) และ (ค) ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ภายหลังการควบบริษัท)

(11) ภาระหนี้สินเงินต้นในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวอ้างอิงจากส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ตามที่แสดงในงบการเงินซึ่งประกอบด้วย (ก) งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ (ข) งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ติดต่อเรา