คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล

นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน

พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการผู้จัดการใหญ่ /
รักษาการผู้จัดการสายงานการผลิตสาขาตรัง /
รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและวิจัยและพัฒนา

นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์

นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน /
ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ติดต่อเรา