ผู้บริหาร

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ /
รักษาการผู้จัดการสายงานการผลิตสาขาตรัง /
รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และวิจัยและพัฒนา

นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์

นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

นายเฉีย ชี ปิง

นายเฉีย ชี ปิง

ผู้อำนวยการสายงานการตลาด

นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล

นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / ผู้อำนวยการสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

นายอาศรม อักษรนำ

นายอาศรม อักษรนำ

ผู้จัดการสายงานการผลิตสาขาหาดใหญ่ /
รักษาการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

นายเฉลิมชัย หน่อสกุล

นายเฉลิมชัย หน่อสกุล

ผู้จัดการสายงานผลิตสาขาสุราษฎร์ธานี

นางอรลักษณ์ นาคินทร์

นางอรลักษณ์ นาคินทร์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / สมุห์บัญชี

นายสมรัฐ เทพนวล

นายสมรัฐ เทพนวล

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวอมรรัตน์ อาวะโต

นางสาวอมรรัตน์ อาวะโต

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและจัดจ้าง

นางสาววรษา ไหมใจดี

นางสาววรษา ไหมใจดี

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

ติดต่อเรา