การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปันผลให้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ แล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ติดต่อเรา