การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปันผลให้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ แล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดแผนการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปี 2564 ในเดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม ตามลำดับ

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
วันผลประกอบการ
10/08/64 23/08/64 07/09/64 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 1.25 01/04/64-30/06/64
12/05/64 27/05/64 10/06/64 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 1.50 01/01/64-31/03/64
16/02/64 12/04/64 28/04/64 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 2.00 01/01/63-31/12/63
13/11/63 27/11/63 09/12/63 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 1.25 01/01/63-30/09/63
ติดต่อเรา