คณะกรรมการบริษัท

ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล

ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล

ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นายกิติชัย สินเจริญกุล

นายกิติชัย สินเจริญกุล

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการผู้จัดการใหญ่ /
รักษาการผู้จัดการสายงานการผลิตสาขาตรัง /
รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและวิจัยและพัฒนา

นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์

นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน /
ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

นายเฉีย ชี ปิง

นายเฉีย ชี ปิง

กรรมการ / ผู้อำนวยการสายงานการตลาด

นายอนันต์ พฤกษานุศักดิ์

นายอนันต์ พฤกษานุศักดิ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล

นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / ผู้อำนวยการสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

นางอุณากร พฤฒิธาดา

นางอุณากร พฤฒิธาดา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน

พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์

กรรมการอิสระ

ติดต่อเรา