คณะกรรมการบริษัท

ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล

ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นายกิติชัย สินเจริญกุล

นายกิติชัย สินเจริญกุล

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการสรรหา

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์

นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเฉีย ชี ปิง

นายเฉีย ชี ปิง

กรรมการ

นายอนันต์ พฤกษานุศักดิ์

นายอนันต์ พฤกษานุศักดิ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล

นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร

นางอุณากร พฤฒิธาดา

นางอุณากร พฤฒิธาดา

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล

ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ

ติดต่อเรา