วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ส่งมอบการ สู่ทุกชีวิตทั่วโลก

เพราะ “ถุงมือยาง” คือ สัมผัสแรกสำหรับหลากหลายชีวิต และเป็นส่วนสำคัญในทุกช่วงเวลาของการดำเนินชีวิต

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการมุ่งพัฒนาถุงมือยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ (ชนิดใช้แล้วทิ้ง) ให้ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายอันเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการแพทย์ ด้านอาหาร โภชนาการ ความงาม และอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ อีกหลากหลาย ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและทีมงานวิจัยที่มีความหลากหลายและใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง สู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดจำหน่ายสู่ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก ผสานกับการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อให้ได้ถุงมือยางที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการใช้งานที่หลากหลายตามมาตรฐานแต่ละประเทศ ภายใต้ประสิทธิภาพสูงสุดของต้นทุนการผลิต สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ธนาคาร รวมถึงการสร้างกำไรและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทุกชีวิตในห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยการส่งเสริมการใช้น้ำยางในประเทศเพื่อเพิ่มอุปสงค์ภาคการผลิตยางธรรมชาติอันเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศ ให้ความสำคัญและตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภค อีกทั้ง ยังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน บริษัทฯ ผลักดันองค์กรให้ก้าวสู่บริษัทแห่งความยั่งยืนในการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ “ถุงมือแห่งชีวิต” ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิต ด้วยปณิธานที่พร้อมจะ “ส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัสด้วยความห่วงใย สู่ทุกชีวิตทั่วโลก”

พันธกิจ

“โลกใหม่”

สถานการณ์ความต่อเนื่องและยืดเยื้อของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจการค้าไปทั่วโลก ความรุนแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของยางธรรมชาติอันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการกลางน้ำในอุตสาหกรรมหลายรายต้องปิดกิจการลง ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวลดลงมากยิ่งขึ้นของราคายางธรรมชาติ แต่ในขณะเดียวกันปัจจัยดังกล่าวสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ธุรกิจปลายน้ำซึ่งก็คือถุงมือยางให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตามการขยายกำลังการผลิตที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกำไรให้แก่กลุ่มบริษัทได้อย่างยั่งยืน

ด้วยโครงสร้างทางธุรกิจของศรีตรังที่มั่นคง ทำให้เราไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์สงครามการค้านี้แต่อย่างใดในทางกลับกันสถานการณ์ดังกล่าวกลับเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะทำให้เราเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และหนักแน่นมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องคอยระมัดระวังและเฝ้าจับตาดูปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการแข็งค่าขึ้นของเงินบาท การปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าแรงภาวะวิกฤตในฮ่องกง และภาวะอุปสงค์ชะลอตัว

การรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดยังคงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และลงทุนในด้านระบบอัตโนมัติมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบสมองกลปัญญาประดิษฐ์ เซ็นเซอร์ระบบดิจิตอล การพัฒนาโรงงานให้เข้าสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะในที่สุด

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องตระหนักว่าโลก ณ วันนี้ได้แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงหากเราไม่ปรับตัว ปรับปรุง คิดค้นพัฒนา หรือยอมรับในเทคโนโลยีใหม่ๆ ในที่สุดเราก็จะกลายเป็นแค่บริษัทที่ “เคยยิ่งใหญ่”

ติดต่อเรา