รางวัล

รางวัล

บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบการดำเนินงานมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ระดับดีเด่น

สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบการดำเนินงานมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ระดับดีเด่น

องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2564

องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2564

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022 - FAST-GROWING COMPANY AWARD

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022 - FAST-GROWING COMPANY AWARD

2021 Money & Banking Award

2021 Money & Banking Award

2021 - Sustainability Disclosure Recognition

2021 - Sustainability Disclosure Recognition

2021 - Green Industry Award

2021 - Green Industry Award

2021 CSR-DIW Award

2021 CSR-DIW Award

2021 Thailand Sustainability Investment Award (THSI)

2021 Thailand Sustainability Investment Award (THSI)

ติดต่อเรา