สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

การดำเนินธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นหัวใจของ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มาโดยตลอด ภายใต้แนวคิด “Clean World Clean Gloves” ที่ใส่ใจในคุณภาพสินค้า คำนึงถึงประเด็นด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล พร้อมรับมือกับความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าและผู้บริโภค ผ่านแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน “SHARE” ซึ่งสอดคล้องกับวิถีความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยประกอบด้วย 5 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาอย่างยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานและการทำการค้าที่เป็นธรรม (Sustainability for supply chain and fair trade) 2) หลักสิทธิมนุษยชน (Human rights) 3) สวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) 4) แบ่งปันสัมผัสแห่งรัก (Responsibility & sharing touch of love) และ 5) เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally friendly technologies) โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2564 ดังนี้

มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental dimension)

มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินธุรกิจ (Decarbonizing operations)

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อเกิดให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ทำให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก หรือทำให้คู่ค้าไม่สามารถส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทฯ จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มุ่งเน้นการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตพลังงานความร้อน 100 เปอร์เซ็นต์ การบริหารจัดการของเสียโดยยึดหลัก 3Rs (Reduce, Reuse & Recycle) รวมถึงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ ในการค้นหาแหล่งกำเนิดที่สำคัญเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็น Low-carbon company และโรงงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบโรงงานของเรา

มิติสังคม (Social dimension)

การดูแลสุขภาพพนักงานและสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนคือสมาชิกในครอบครัว ในปี 2564 ที่ทุกคนยังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ ได้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับพนักงานทุกคนครบ 3 เข็ม กำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติต่างๆ ในการทำงานเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงมีการตรวจติดตามด้านสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลพนักงานให้มีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังแบ่งปันความห่วงใยไปถึงครอบครัวพนักงานทุกคนให้ได้รับวัคซีนเช่นกัน สำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากจะช่วยสร้างงานในชุมชนโดยการจ้างงานคนในพื้นที่แล้ว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการสรรหาพนักงานใหม่ที่มีความสามารถ เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานในการพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สนับสนุนการมีส่วนร่วมดูแลชุมชนและสังคม

สำหรับการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนและสังคม บริษัทฯ ได้ดำเนิน โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชน อย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งบริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพชุมชน โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

เคารพหลักสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักหลักสิทธิมนุษยชนสากลตลอดห่วงโซ่ธุรกิจเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของ ศรีตรังโกลฟส์ โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้ประกาศ นโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และได้วางแผนงานประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อค้นหาประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและจัดทำมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบต่อไป

มิติการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ (Governance and economic dimension)

การสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจและแนวปฏิบัติ เป็นกรอบการดำเนินงานและส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับหลักการของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดขั้นตอนการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าที่ครอบคลุมประเด็นในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบของการดำเนินธุรกิจที่เกิดจากการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ และการนำระบบอัตโนมัติ (Automation) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้พัฒนานวัตกรรมถุงมือยางธรรมชาติชนิดปราศจากโปรตีนที่ทำให้เกิดการแพ้ (Latex Gloves with no principal allergenic proteins) ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและมีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ต่ำ ตามแนวคิด Clean World Clean Gloves รวมถึงได้นำระบบการผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้น

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านความยั่งยืน

จากการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2564 บริษัทฯ ได้เตรียมมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านความยั่งยืน โดยมีกรอบการดำเนินงาน 3 เสาหลักคือ
1) การเปรียบเทียบและสร้างมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดีด้านความยั่งยืน (Benchmarking & Standardization)
2) การลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization) จากการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) และเป้าหมายของปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero emissions) ของโลกและของประเทศไทย และ
3) การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดี (Collaboration & Reputation) กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านการส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัสด้วยความห่วงใย ไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเรา