สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2562 ถือเป็นอีกปีที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของศรีตรังโกลฟส์ จากการเข้าควบรวมกิจการกับ บริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางธรรมชาติที่มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดตรัง จนเกิดเป็นบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) การควบรวมกิจการดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของการบรรลุเป้าหมายของการเติบโตในธุรกิจถุงมือยางที่ศรีตรังโกลฟส์ได้มีมายาวนานกว่า 30 ปี ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานผลิตถุงมือยางทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานสาขาหาดใหญ่ โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี และโรงงานสาขาตรัง ทำให้ ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีสายการผลิตทั้งหมด 132 สายการผลิต และมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 27,153 ล้านชิ้นต่อปี ถือเป็นผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่อันดับต้นของโลกอีกด้วย

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างกิจการโดยการเข้าลงทุนใน Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายถุงมือยางในสาธารณรัฐประชาชนจีน และการลงทุนใน Sri Trang USA, Inc. ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายถุงมือยางในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้มีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจถุงมือยางที่ชัดเจน รองรับกับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งในเชิงธุรกิจและในการระดมทุนจากแหล่งเงินต่างๆ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติต่างๆ (Automation System) มาใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตและลดการพึ่งพิงแรงงาน ดังจะเห็นได้จากโรงงานหาดใหญ่ 4 ของบริษัทฯ (HY4) ถือเป็นโรงงานที่ได้นำระบบ Automation เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่สายการผลิต การบรรจุ รวมไปถึงการจัดการระบบโกดังสินค้า ถือเป็นก้าวกระโดดของการพัฒนาของอุตสาหกรรมถุงมือให้เป็นที่แข่งขันได้อย่างสมบูรณ์ในระดับโลก

จากปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้วางรากฐานการดำเนินงาน การขยายกำลังการผลิต และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จะสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตในอนาคต ในปี 2563 บริษัทฯ พร้อมแล้วที่จะนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างแหล่งระดมทุนให้แก่บริษัทฯ ในการสนับสนุนการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ในนามประธานกรรมการของ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ สถาบันการเงิน นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมที่จะผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวเข้าเป็นบริษัทที่มั่นคงและยั่งยืน และบริษัทฯ ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างเต็มกำลังและความสามารถเพื่อพร้อม “ส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัสด้วยความห่วงใย สู่ทุกชีวิตทั่วโลก”

ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล

ประธานกรรมการ

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเรา