ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

02 เม.ย. 2564
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
01 มี.ค. 2564
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 ก.พ. 2564
ชี้แจงเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานผลิตถุงมือยางของบริษัทฯ สาขาสุราษฎร์ธานี 2
16 ก.พ. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
16 ก.พ. 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การจ่ายเงินปันผล และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
16 ก.พ. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
16 ก.พ. 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ม.ค. 2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
08 ม.ค. 2564
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
29 ธ.ค. 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (แก้ไข)
29 ธ.ค. 2563
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ STGT
28 ธ.ค. 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
ติดต่อเรา