ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

14 ต.ค. 2564
แจ้งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
07 ต.ค. 2564
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย
24 ส.ค. 2564
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศสิงคโปร์
11 ส.ค. 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไขเพิ่มเติม))
10 ส.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2/2564 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
10 ส.ค. 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
10 ส.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10 ส.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2/2564 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
29 ก.ค. 2564
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
21 ก.ค. 2564
แจ้งความคืบหน้าของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปีที่ 1 ภายใต้โครงการ STGT ESOP
21 ก.ค. 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ STGT เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
ติดต่อเรา