ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

08 ม.ค. 2564
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
29 ธ.ค. 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (แก้ไข)
29 ธ.ค. 2563
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ STGT
28 ธ.ค. 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
28 ธ.ค. 2563
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ
25 ธ.ค. 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
25 ธ.ค. 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14 ธ.ค. 2563
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
30 พ.ย. 2563
แจ้งมติเรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการ การซื้อหุ้นสามัญ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่เกี่ยวโยง การเปลี่ยนแปลงพาร์ การจ่ายปันผลระหว่างกาล ศึกษาการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาด SGX และกำหนดวันประชุม EGM (เพิ่มเติมข้อมูล 3)
30 พ.ย. 2563
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
24 พ.ย. 2563
แจ้งมติเรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการ การซื้อหุ้นสามัญ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่เกี่ยวโยง การเปลี่ยนแปลงพาร์ การจ่ายปันผลระหว่างกาล ศึกษาการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาด SGX และกำหนดวันประชุม EGM (เพิ่มเติมข้อมูล 2)
16 พ.ย. 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
ติดต่อเรา