ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

10 ส.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
10 ส.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
04 ส.ค. 2565
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์
27 ก.ค. 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
12 ก.ค. 2565
แจ้งความคืบหน้าของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ในปีที่ 2 ภายใต้โครงการ STGT ESOP
12 ก.ค. 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ STGT เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กรกฎาคม 2565
08 ก.ค. 2565
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) ภายใต้โครงการ STGT ESOP
30 มิ.ย. 2565
แจ้งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ในปีที่ 2 ภายใต้โครงการ STGT ESOP
24 มิ.ย. 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเสนอขาย และระยะเวลาเสนอขาย ตามโครงการ STGT ESOP
20 มิ.ย. 2565
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ติดต่อเรา