ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

21 ก.ค. 2564
แจ้งความคืบหน้าของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปีที่ 1 ภายใต้โครงการ STGT ESOP
21 ก.ค. 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ STGT เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
15 ก.ค. 2564
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) ภายใต้โครงการ STGT ESOP
05 ก.ค. 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย และระยะเวลาเสนอขาย สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP
28 พ.ค. 2564
ข้อชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิด-19 ในโรงงานของบริษัทฯ
12 พ.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 (แก้ไข)
12 พ.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 (แก้ไข)
12 พ.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ
12 พ.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
07 พ.ค. 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และรายงานความคืบหน้าการเตรียมการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) (แก้ไขเอกสารแนบ 1)
ติดต่อเรา