การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (สำหรับวาระที่ 1) ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2563 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จัดทำในรูปแบบ QR Code (สำหรับวาระที่ 2-3) ดาวน์โหลด
รายละเอียดของกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 4) ดาวน์โหลด
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 6) ดาวน์โหลด
รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ (สำหรับวาระที่ 7) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดาวน์โหลด
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา