การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์และเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ (มหาชน) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา