การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เผยแพร่ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565) Download
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เผยแพร่ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565) Download
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 (เอกสารประกอบวาระที่ 1) Download
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทำในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม (เอกสารประกอบวาระที่ 2-3) Download
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4) Download
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ (เอกสารประกอบวาระที่ 5) Download
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 7) Download
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) Download
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) Download
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) Download
นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ Download
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
วิธีการมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Download
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Download
ติดต่อเรา