ภาพรวมด้านความยั่งยืน

แนวทางแห่งความยั่งยืน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเราให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งไม่เพียงแค่คนเท่านั้นที่เราใส่ใจ แต่เรายังใส่ใจไปถึงสำหรับทุกชีวิตบนโลกที่สวยงามอีกด้วย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสมที่จะเรียกได้ว่า “ถุงมือแห่งชีวิต”

สิ่งที่เราให้ความสำคัญ คือการ ˹ ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย ˼ ไปพร้อมกับการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี

มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถบริหารกิจการให้เติบโต และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามกรอบความยั่งยืนแต่ละด้าน ที่สอดคล้องกับประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทฯ และ ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ที่มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความครอบคลุมทางสังคม และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

โครงการเพื่อความยั่งยืน

เราเชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราสร้างการเติบโตโดยคำนึงถึงผลกระทบทางบวกด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ตลอดจนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจด้วยความถูกต้อง

Sustainability for Supply Chain and Fair Trade

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เราดำเนินงานด้วยมาตรฐานที่สูงสุดเพื่อให้คู่ค้าของเรายึดมั่นดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับหลักการของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ความใส่ใจเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ การ“ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ของเราเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาวัตถุดิบอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนจนถึงการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า

อ่านต่อ

Human Rights

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือว่าพนักงานทุกคนคือสมาชิกครอบครัว STGT เราต่อต้านการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ นอกจากการต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานที่ทำงานในรูปแบบต่างๆ แล้ว เรายังปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน การได้รับคะแนนในระดับสูงสุดจาก Business Social Compliance

อ่านต่อ

Animal Welfare

ที่ STGT เราเห็นคุณค่าและรักสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ พวกเรามีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ด้วยการส่งมอบการแบ่งปันและความห่วงใยต่อสรรพสัตว์ทุกชีวิตบนโลก ที่พิการ ถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้ายผ่านการการบริจาคและการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา

อ่านต่อ

Responsibility & Sharing Touch of love

ที่ STGT เราไม่เพียงแต่ผลิตถุงมือแห่งชีวิตเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าทั่วโลกแล้ว เรายังเป็นมุ่งมั่นและสนับสนุนผลักดันการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเพื่อสังคมและโลกที่ดีขึ้นร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

Environmentally Friendly Technologies

นอกจากความใส่ใจในกระบวนการผลิตแล้ว บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังใส่ใจและให้ความสำคัญกับการผลิตด้วยระบบพลังงานชีวมวล รวมถึงการจัดการของเสีย และการมุ่งสู่การเป็นโรงงานสีเขียว ที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม และชุมชนบริเวณรอบโรงงานของเรา

อ่านต่อ

รายงาน

รายงานความยั่งยืน 2563
ติดต่อเรา