ภาพรวมด้านความยั่งยืน

message-from-ceo

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

การดำเนินธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นหัวใจของ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มาโดยตลอด ภายใต้แนวคิด “Clean World Clean Gloves” ที่ใส่ใจในคุณภาพสินค้า คำนึงถึงประเด็นด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล พร้อมรับมือกับความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าและผู้บริโภค ผ่านแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน “SHARE” ซึ่งสอดคล้องกับวิถีความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยประกอบด้วย 5 แนวทางหลัก

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางแห่งความยั่งยืน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเราให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งไม่เพียงแค่คนเท่านั้นที่เราใส่ใจ แต่เรายังใส่ใจไปถึงสำหรับทุกชีวิตบนโลกที่สวยงามอีกด้วย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสมที่จะเรียกได้ว่า “ถุงมือแห่งชีวิต”

สิ่งที่เราให้ความสำคัญ คือการ ˹ ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย ˼ ไปพร้อมกับการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี

มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถบริหารกิจการให้เติบโต และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามกรอบความยั่งยืนแต่ละด้าน ที่สอดคล้องกับประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทฯ และ ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ที่มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความครอบคลุมทางสังคม และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

โครงการเพื่อความยั่งยืน

เราเชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราสร้างการเติบโตโดยคำนึงถึงผลกระทบทางบวกด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ตลอดจนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจด้วยความถูกต้อง

รายงาน

STGT Sustainability Highlight 2021
รายงานความยั่งยืน 2564
ติดต่อเรา