รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 20 เมษายน 2565

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 1,450,074,600 50.64
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 161,061,207 5.63
3. บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด 155,326,800 5.42
4. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล 123,598,400 4.32
5. บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 106,753,800 3.73
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 31,562,913 1.10
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 18,120,280 0.63
8. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 15,290,500 0.53
9. THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES 14,773,300 0.52
10. Mr. Paul Sumade Lee 12,540,000 0.44
ติดต่อเรา