รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 16 เมษายน 2564

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 1,450,074,600 50.75
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 179,741,395 6.29
3. บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด 155,326,800 5.44
4. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล 139,418,400 4.88
5. บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 106,753,800 3.74
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 21,896,540 0.77
7. นาย วิชัย วชิรพงศ์ 17,611,700 0.62
8. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 15,266,498 0.53
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 14,569,562 0.51
10. นาย สมภพ ติงธนาธิกุล 14,000,000 0.49
ติดต่อเรา