รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 1 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 725,037,300 50.75
2 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด 77,663,400 5.44
3 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล 70,329,200 4.92
4 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 53,376,900 3.74
5 นางสาว พูนสุข เชิดเกียรติกำจาย 33,852,600 2.37
6 Deutsche Bank AG London Prime Brokerage 28,085,000 1.97
7 นาย วิชัย วชิรพงศ์ 22,200,000 1.55
8 Credit Suisse AG Dublin Branch 19,275,000 1.35
9 UBS AG LONDON BRANCH 18,000,000 1.26
10 นางสาว แคทรียา บีเวอร์ 16,322,000 1.14
ติดต่อเรา