นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมอาหาร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี
  • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
    • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019
    • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 21/2020

ประสบการณ์ทำงาน

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / รักษาการผู้จัดการสายงานผลิตสาขาตรัง / รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และวิจัยและพัฒนา บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
2560 - 2562 : กรรมการบริษัท บมจ. ไทยกอง
2559 - 2562 : กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยกอง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ):

  • 0.05
ติดต่อเรา