นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, The University of Reading, United Kingdom
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการตลาด), บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
    • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 85/2010
    • Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 26/2014
    • Executive Development Program (EDP) รุ่น 10/2012

ประสบการณ์ทำงาน

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
2559 - 2562 : กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ศรีตรัง ไอบีซี
2561 - ปัจจุบัน : นายกสมาคม สมาคมถุงมือยางไทย
2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. รับเบอร์แลนด์โปรดักส์
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ศรีตรังรับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น
2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ Sri Trang USA, Inc.
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. ไทยเทครับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น
2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ):

  • 0.01
ติดต่อเรา