นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการผู้จัดการใหญ่ /
รักษาการผู้จัดการสายงานการผลิตสาขาตรัง /
รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและวิจัยและพัฒนา

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ธนบุรี
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 20/2020
    • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019

ประสบการณ์ทำงาน

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการผู้จัดการสายงานการผลิตสาขาตรัง และรัรักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และวิจัยและพัฒนา, บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
2560 – 2562 : กรรมการ, บมจ. ไทยกอง
2558 – 2562 : กรรมการผู้จัดการ, บมจ. ไทยกอง
2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ, บจก. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง
2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ, บจก. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์
2554 – 2557 : ผู้จัดการโครงการ, บจก. สยามเซมเพอร์เมด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ):

  • 0.04
ติดต่อเรา