Privacy Policy

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ใช้ข้อมูลฯ” หรือ “การใช้ข้อมูลฯ”) ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้ความยินยอม

“บริษัทอื่นๆ ในเครือเดียวกัน” หมายถึงบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทนั้นอยู่ หรือบริษัทนั้นถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่

“คุกกี้ (Cookie)” หมายถึง ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยที่เว็บไซต์จะส่งคุกกี้ส่งเข้ามาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่านในขณะที่ท่านกำลังใช้งานเว็บไซต์ซึ่งคุกกี้จะมีทั้งแบบที่จะหมดอายุทันทีที่ท่านปิดโปรแกรม Browser ที่ใช้งาน และแบบที่จะคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่านจนกว่าท่านจะลบคุกกี้นั้นออกไป

2. ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลฯ ของท่าน (ก) ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ และ/หรือ (ข) ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการให้ความยินยอมตามข้อ (ก) นั้นท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ท่านได้ให้ไปก่อนหน้านี้แล้ว

3. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านโดยตรง
 • ข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่น
 • ข้อมูลจากเว็บไซต์ (เข่น เว็บไซต์ทาง social media)
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่จัดเก็บโดยเทคโนโลยีการสื่อสาร

บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้นแต่ท่านสามารถปิดการใช้งานหรือปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ท่านใช้งาน แต่โปรดตระหนักว่าการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้หรือใช้งานได้อย่างจำกัด

4. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บ

 1. ชื่อ-นามสกุล
  • เพื่อยืนยันตัวตน
  • เพื่อให้บริการ
  • เพื่อส่งเสริมการขายและการตลาด
  • เพื่อแจ้งข่าวสารและปรับปรุงข้อมูลใหม่ เช่น จดหมายข่าว แบบสอบถาม
 2. เบอร์โทรศัพท์
  • เพื่อใช้สำหรับการติดต่อ
  • เพื่อให้บริการ
  • เพื่อส่งเสริมการขายและการตลาด
  • เพื่อแจ้งข่าวสารและปรับปรุงข้อมูลใหม่ เช่น จดหมายข่าว แบบสอบถาม
 3. หมายเลขบัตรประชาชน
  • เพื่อยืนยันตัวตนสำหรับการให้บริการหรือการติดต่อสื่อสาร
  • เพื่อตรวจจับและป้องกันการทุจริตจากการกระทำของผู้ไม่ประสงค์ดี
 4. ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)
  • เพื่อใช้สำหรับการติดต่อ
  • เพื่อใช้สำหรับการติดต่อกับท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่านที่มีอยู่กับบริษัทฯ เช่น การยืนยันการลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่
  • เพื่อให้บริการ
  • เพื่อส่งเสริมการขายและการตลาด
  • เพื่อแจ้งข่าวสารและปรับปรุงข้อมูลใหม่ เช่น จดหมายข่าว แบบสอบถาม
 5. ที่อยู่ตามไปรษณีย์สำหรับการส่งจดหมาย หนังสือ และการแจ้งข้อมูลต่างๆ
  • เพื่อสำหรับการติดต่อ
  • เพื่อการจัดส่งเอกสาร/วัสดุ/สิ่งของ ประเภทต่างๆ
  • เพื่อให้บริการ
  • เพื่อส่งเสริมการขายและการตลาด
  • เพื่อแจ้งข่าวสารและปรับปรุงข้อมูลใหม่ เช่น จดหมายข่าว แบบสอบถาม
 6. รูปภาพ
  • เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของท่าน
  • เพื่อใช้สำหรับแสดงรูปภาพของท่าน
 7. วันเดือนปีเกิด
  • เพื่อยืนยันอายุของท่าน
  • เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
 8. ประวัติการซื้อสินค้า/รับประกันสินค้า
  • เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงการซื้อสินค้าหรือรับบริการของบริษัทฯ
  • เพื่อเก็บเป็นหลักฐานแสดงการรับประกันสินค้าของบริษัทฯ
 9. ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
  • เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของท่าน

5. ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลฯ

 • ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้บริการของท่าน และยินยอมให้บริษัทฯ ส่ง โอน ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่บริษัทอื่นๆ ในเครือเดียวกัน ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัทฯ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์/นิติสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายสินค้า ให้บริการ วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจบ่งชี้ถึงการทุจริต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือให้บริการระหว่างท่านกับบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ท่านยอมรับว่าเอกสารใดๆ ก็ตามที่บริษัทฯ ได้จัดทำหรือรวบรวมขึ้นอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลถูกบันทึกอยู่ในนั้นทั้งที่ได้เขียนไว้บนเอกสารกระดาษ บันทึกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ สื่อรูปแบบอื่นๆ ถือว่าเป็นเอกสารและหลักฐานที่มีผลสมบูรณ์และผูกพันตามกฎหมายแม้ว่าท่านจะไม่ได้ลงนามในเอกสารเหล่านั้นก็ตาม

6. การสื่อสารทางการตลาด

บริษัทฯ อาจจะส่งจดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารประเภทอื่นๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ หรือแจ้งข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท่านสามารถยกเลิกการรับสื่อทางการตลาดเหล่านั้นได้ตามวิธีการขั้นตอนที่ระบุในเอกสารที่ส่งมานั้น

7. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเท่าที่จำเป็น (1) ตามวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลฯ (2) ตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ (3) ตามความจำเป็นทางเทคนิค

8. ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามวิธีการและหลักการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอก (ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมาย) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามท่านยอมรับว่าไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดที่สามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างสมบูรณ์ และหากท่านมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ มีข้อบกพร่องหรือมีความเสี่ยงที่จะมีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบได้ทันทีตามช่องทางการติดต่อที่ระบุในข้อ 11

9. สิทธิของท่าน

ในการให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ นั้น ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 2. สิทธิในการขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ตามหนังสือฉบับนี้ (ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 2)
 3. สิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 4. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในอุปกรณ์ที่ทำงานอัตโนมัติในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติตลอดจนมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หรือ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรงยกเว้นโดยสภาพทางเทคนิคแล้วไม่สามารถทำได้
 5. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 6. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 7. มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับใช้ข้อมูล
 8. มีสิทธิร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 9. มีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

(ท่านสามารถดูรายละเอียดในเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)

10. เรื่องอื่นๆ

 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย
 • บริษัทฯ มีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยที่ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

11. ช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ

หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อกับบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิต่างๆ ของท่านตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Email Address: [email protected]
ที่อยู่ตามไปรษณีย์:
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
เลขที่ 110 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230

Contact Us