บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญถึงความสะอาด คุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ถุงมือยางของเรามาโดยตลอด เพราะเราตระหนักถึงสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยเฉพาะถุงมือยางทางการแพทย์ที่เราเชื่อเสมอว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ใช้งานให้ได้รับการปกป้องในทุกสัมผัสอย่างดีที่สุด

สำหรับผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียงนั้น กำลังใจ การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี และสุขอนามัยที่ดี ถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ มุ่งสร้างสุขอนามัยที่ดีและพร้อม “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” สู่ทุกชีวิตทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียงอย่างยั่งยืน ด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมและมอบผลิตภัณฑ์ถุงมือยางแห่งชีวิตรวมถึงสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและสร้างกำลังใจที่ดีให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย อีกทั้งยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไปจนถึงการร่วมมือสนับสนุนมูลนิธิหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Other SD Project

ศรีตรังโกลฟส์ จัดกิจกรรมวันเด็ก

ศรีตรังโกลฟส์ ห่วงใยชาวชุมชน มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ

ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย

联系我们