การดำเนินงานด้านสังคม

ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยนำระบบแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) ตามมาตรฐาน BSCI มาประยุกต์ใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพนักงาน พนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคมรอบข้าง บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายด้านสังคมและแรงงาน และกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับตามกรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ รวมถึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจ้างแรงงานผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เช่น การขจัดความยากจน คุณภาพด้านการศึกษา การจ้างงานที่มีคุณค่า และ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

บริษัทฯ จ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (มาตรา 33) ทั้งการจ้างให้ทำงานภายในบริษัท และร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เพื่อจัดหางานที่เหมาะสมในหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น โดยเป็นการจ้างงานในจังหวัดสงขลา จังหวัดตรังและ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระยะเวลาตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ไม่เพียงการจ้างงาน บริษัทฯ ได้จัดทำแผนลงพื้นที่เยี่ยมพนักงานคนพิการ เพื่อติดตามพัฒนาการ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ตลอดจนการจัดงานปีใหม่ให้กับพนักงานคนพิการในวันที่เซ็นสัญญาการจ้างงานเป็นประจำทุกปี การจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนพิการมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ อันสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในด้านสิทธิมนุษยชน

2561 2562 2563 2564
จำนวน (คน) 47 60 71 90
มูลค่าการจ้างงาน (บาท) 3,675,100 4,728,886 6,000,340 6,597,732

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ โดยยึดการปฏิบัติตาม ข้อตกลงโลก(UN Global Compact) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights:UDHR) หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) มาเป็นแนวทางและกรอบการดําเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนโดยกําหนด แนวทางปฏิบัติไว้ให้คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ

การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2564

บริษัทฯได้ดําเนินการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนใน 2 ด้านหลัก คือ ความเสี่ยงสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนต่อลูกจ้าง และความเสี่ยงสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนต่อชุมชนและสังคมรอบพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ และมีการวางแผนการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมทุกด้านในปีต่อๆไป

จากการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทั้ง 2 ด้านดังกล่าว แม้จะพบว่าไม่มีการระบุว่ามีประเด็นความเสี่ยงเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในประเด็นด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย (จากกรณีการเกิดวิกฤตโควิด-19) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญจึงมีการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

ด้านความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการและทีมทำงานเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการเตรียมความพร้อมของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งจัดให้มี นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การให้ความยินยอม และกระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูล การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบรวมถึงการจัดทำมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น

โดยคณะทำงานได้มีการประสานงานกับผู้จัดการฝ่าย หรือตัวแทนหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูล และศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และกลุ่มบริษัท ดำเนินการสอบถาม สัมภาษณ์ ตัวแทนหน่วยงานในแต่ละฝ่าย ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อจัดทำรายงานช่องว่างทางกฎหมาย (Gap Assessment) รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกลุ่มบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ด้านอาชีวอนามัย

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมโรคระบาดอุบัติใหม่ โดยเฉพาะในกรณีวิกฤตโควิด-19 บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน ทีมสื่อสารกลางเพื่อกำหนดนโยบาย และแนวทางการจัดการในสถานการณ์โรคคระบาดให้กับทุกบริษัทฯ ทั้งนี้ทุกบริษัทในกลุ่ม ได้มีการจัดตั้งทีมฉุกเฉินเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำแผนฉุกเฉิน และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกัน ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ การปรับเวลาทำงานให้เหมาะสม ให้พนักงาน ผู้รับเหมา และจัดทำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการมาทำงาน

ด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 45001 โดยดำเนินการตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดให้มีการให้ความรู้ ฝึกซ้อม ตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมถึงนำอุปกรณ์ป้องกันและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีตามปัจจัยเสี่ยงและการตรวจวัดสุขภาพพื้นฐานก่อนการทำงานประจำวันแก่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ และจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่คู่ค้า เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ

บริษัทมีการดูแลด้านสิทธิมนุษยชน ต่อลูกจ้าง และต่อชุมชน สังคมรอบพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ เพิ่มเติมดังนี้

ต่อลูกจ้าง พนักงาน

 • แจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานทุกท่านอย่างเพียงพอ ที่จะสวมมาทำงานในทุกวัน ในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19
 • จัดให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยสำหรับทุกคน มีการพ่นฆ่าเชื้อในสถานที่ทำงาน การเช็ดจุดสัมผัส อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ
 • มีการติดตั้ง จุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน พร้อมเพิ่มจุดล้างมือ จัดวางแจลแอลกอฮอล์ทั่วบริเวณ
 • จัดสถานที่ทำงาน โรงอาหาร ตามหลักการ Social Distancing
 • จัดหาวัคซีนทางเลือก ป้องกัน Covid-19 ให้กับพนักงานทุกคน
 • จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีตามปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการสุ่มตรวจ ATK พนักงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานร่วมกัน

ต่อชุมชน สังคมรอบพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่

 • โครงการแจกถุงมือ ไปยังสาธารณสุขประจำจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ รวมถึงหน่วยบริการด้านสาธารณสุขรอบบริเวณโรงงาน
 • การลงพื้นที่สำรวจผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

การเจรจาต่อรอง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ในการเจรจาสิทธิประโยชน์ของพนักงานกับบริษัทฯผ่านคณะกรรมการสวัสดิการของแต่ละบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง และบริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังเลขานุการของบริษัท

มาตรการรับการรับร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ จัดให้มีช่องการสื่อสารด้านสิทธิมนุษยชนกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจะเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนจัดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและรักษาความลับ การติดตามตรวจสอบผลกระทบ และมาตรการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน

โดยมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ดังนี้

 • การแจ้งข้อมูลผ่านผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการโรงงาน หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สำนักงานใหญ่)
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงเลขานุการของบริษัทฯ
 • เบอร์โทรศัพท์ตรงของบริษัทฯ

จากการประชุมแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอระหว่างผู้บริหารและ คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทซึ่งเป็นผู้แทนพนักงาน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน ไม่มีประเด็นละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สร้างผลกระทบด้านลบต่อประเด็นสังคมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การดูแลพนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสร้างระบบการบริหารงานบุคคลที่ดี ตั้งแต่การสรรหาพนักงานใหม่ การบริหารค่าตอบแทนที่มีมาตรฐาน กำหนดเป้าหมายและแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและการเติบโตในอาชีพ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และให้อิสระและเคารพสิทธิของพนักงานในการเป็นตัวแทน การรวมกลุ่ม การเจรจาต่อรอง(Disclosure 102-41) โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นตัวแทนในการหารือกับนายจ้าง ทั้งด้านสวัสดิการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกฎหมายขั้นพื้นฐาน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัท ตลอดจนการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับข้อเสนอแนะ การประชุม แบบตอบสอบถาม เป็นต้น

นอกจากผลตอบแทนตามกฎหมาย เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าล่วงเวลา เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานกะ เงินพักร้อน โบนัสประจำปี และ สวัสดิการพื้นฐานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่น ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน สวัสดิการบ้านพัก เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ เงินเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัย การจัดกิจกรรม Happy Workplace และ ศึกษาดูงาน เป็นต้น

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้นเท่ากับ 9,689 คน

การจ้างงาน

จำแนกตามเพศ BY Sex (G4-10) (คน) ร้อยละ
ชาย Male 4,781 49%
หญิง Female 4,908 51%
รวม Total 9,689 100%
จำแนกตามระดับ BY Level (G4-10)
ผู้จัดการขึ้นไป Top Management ( L7-L11) 28 0.3%
พนักงานระดับบริหาร Management ( L5-L6 ) 328 3.4%
พนักงานระดับปฎิบัติการ Operation ( L1-L4 ) 9,333 96.3%
จำแนกตามอายุ BY Age (G4-10)
อายุน้อยกว่า 30 ปี Under 30 years 4,819 49.7%
ระหว่าง 30-50 ปี 30-50 years 4,630 47.8%
อายุสูงกว่า 50 ปีขึ้นไป Upper 50 years 240 2.5%
จำแนกตามพื้นที่ BY Area (G4-10)
ไทย 6,883 70.52%
ภาคใต้ 6,454 66.61%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 182 1.88%
ภาคตะวันออก 13 0.13%
ภาคเหนือ 52 0.54%
ภาคกลาง 110 1.14%
ภาคตะวันตก 22 0.23%
เมียนมาร์ - 0.00%
กัมพูชา 2,269 23.42%
ลาว 563 5.81%
มาเลเซีย 13 0.13%
โมร็อกโก 8 0.08%
ไต้หวัน 1 0.01%
อินเดีย 1 0.01%
พนักงานพ้นสภาพตามเพศ Employee termination by sex (G4-LA1)
เพศชาย 1,183 42%
เพศหญิง 1,650 58%
รวม 2,833 100%
พนักงานพ้นสภาพตามช่วงวัย Employee Termination by Age (G4-LA1)
อายุน้อยกว่า 30 ปี Under 30 years 1,856 65.5%
ระหว่าง 30-50 ปี 30-50 years 957 33.8%
อายุสูงกว่า 50 ปีขึ้นไป Upper 50 years 20 0.7%
รวม 2,833 100%
อัตราการลาออก Turnover (G4-LA1)
เป้าหมาย < 3% 2.44%
อัตราพนักงานเข้าใหม่ ตามเพศ New Employee by sex (G4-LA1)
เพศชาย Male 1,932 47%
เพศหญิง Female 2,207 53%
4,139 100%
พนักงานเข้าใหม่ตามช่วงอายุ (G4-LA1) New Employee by age
อายุน้อยกว่า 30 ปี Under 30 years 3,028 73.2%
ระหว่าง 30-50 ปี 30-50 years 1,098 26.5%
อายุสูงกว่า 50 ปีขึ้นไป Upper 50 years 13 0.3%
รวม Total 4,139 100%
การลาคลอดบุตร Maternity leave (G4-LA3)
พนักงานที่ลาคลอดบุตร 201
พนักงานที่กลับมาทำงานหลังคลอด Return after maternity leave 162 81%
พนักงานที่ปรับตำแหน่ง Promoted Employee 2.86

การสรรหาพนักงาน

บริษัทฯ มีการสรรหาพนักงานโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบอันเนื่องจาก เพศ อายุ ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น ความพิการ บริษัทฯ มีนโยบายการสรรหาจากบุคลากรภายในผ่านกระบวนการปรับตำแหน่งงานหรือโยกย้ายสายงานเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของพนักงาน ในส่วนของการสรรหาบุคลากรภายนอก บริษัทฯ สรรหาบุคลากร ตามแบบกำหนดหน้าที่งานแต่ละตำแหน่ง ประกอบกับการคัดเลือกทาง EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อให้ได้พนักงานที่เป็นคนดีและมีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน โดยการระบุรายละเอียดของการรับสมัครที่จำเป็นอย่างครบถ้วน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซด์บริษัท เว็บไซด์หางานต่างๆ การเปิดรับสมัครในมหาวิทยาลัย และการรับสมัครในงานจัดหางานของจังหวัด เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสมัครในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างเท่าเทียมกัน

ในส่วนของการจ้างงานแรงงานต่างด้าว บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินงานตามเอกสารวิธีการสรรหาพนักงานเพื่อนบ้าน และวิธีการคัดเลือก ประเมินบริษัทจัดหาแรงงานและขั้นตอนการสรรหาพนักงานเพื่อนบ้าน และมีการตรวจติดตามความสอดคล้องในการดำเนินงานตามกฎหมายและข้อกำหนดโดยฝ่ายระบบคุณภาพ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี

การบริหารค่าตอบแทน

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำระบบ KPI (Key Performance Index) ตามที่บริษัทกำหนด สอดคล้องกับสภาวะตลาดแรงงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในรูปแบบของเงินเดือน เงินขยันและ/หรือ เงินโบนัส มีความเท่าเทียมกันทั้ง ชาย-หญิง ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ได้มีการสำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน

Other SD Project

ศรีตรังโกลฟส์ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคต้อนรับเดือนรอมฎอน

Our Social Responsibility during Covid-19

ติดต่อเรา