การพัฒนาบุคลากร

นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญยิ่งต่อองค์กร ดังนั้นพนักงานทุกระดับ จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ สร้างทัศนคติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามความจำเป็นในงาน (Job Requirement) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และก้าวเข้าสู่องค์กรที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยมีแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิเช่น

  • การพัฒนาและฝึกอบรม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกอบรม ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (On the Job Training) โดยหัวหน้างาน หรือผู้เชี่ยวชาญในการด้านนั้นๆ เพื่อการฝึกฝนเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะ ไปพร้อมกับการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมี “ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)” เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำ สอนงาน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงานใหม่ ให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กร เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมการทำงานได้ อีกทั้งยังสร้างให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
  • สนับสนุนและส่งเสริม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากหน่วยงานภายนอก ผ่านกิจกรรม อาทิเช่น การจัดแผนอบรมภายใน โดยวิทยากรภายนอก (In-house Training: External Trainer) ที่มีความรู้ ความชำนาญ ในแต่ละปี, การฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก (External Training/Public Training) ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากหลายๆ องค์กรที่มาเข้าร่วมฝึกอบรม, การศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม หน่วยงานภายนอก เป็นต้น เพื่อเป็นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อการต่อยอด Copy & Development(C&D) สิ่งที่ดี และพัฒนาให้เหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และการแข่งขันในยุค Digital Transformation
  • สนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร “Sri Trang Gloves Share & Learn” เพื่อสร้างและจัดการองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีในองค์กร ให้พนักงานได้เรียนรู้ สามารถเข้าถึง ต่อยอด พัฒนา และปรับปรุงงานต่างๆ ได้ โดยการสนับสนุน และส่งเสริม เพื่อสร้างวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและชำนาญ เพื่อมาถ่ายทอดความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแผนการอบรมภายใน ประจำปี (In-house Training), การเรียนรู้ผ่านระบบ Self-Learning รวมถึงการจัดกิจกรรม “STGT Young Blood” เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร (STGT Culture) เป็นการปลูกฝังทัศนคติ การทำงานเป็นทีม และการทำงานตามวิถีค่านิยมองค์กรของศรีตรังโกล์ฟส์ (STGT Core Value) สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทศรีตรัง และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพนักงานใหม่ ที่อยู่ต่างสถานที่ ต่างวัฒนธรรม ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น
  • บริหาร จัดการ และวางแผน การบริหารการสืบทอดตำแหน่ง หรือ “Succession Planning Management” เพื่อให้งานในตำแหน่งงานหลัก (Key Positions) ของบริษัท มีความต่อเนื่อง (Leadership Continuity) โดยการเฟ้นหาบุคคล ภายในองค์กรที่เป็น “ดาวเด่น” (Talent) ที่มีความรู้ความสามารถสูง สามารถสร้างผลงานที่ดีเลิศตามที่องค์กรคาดหวัง เพื่อให้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ ที่ว่างลง โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกสายงาน
  • สนับสนุนและต่อยอดเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continuous Improvement เพื่อยกระดับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมภายในองค์กร อาทิเช่น การนำเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงาน ผ่านระบบข้อเสนอแนะ (Kaizen), บทเรียนประเด็นเดียว (One point Lesson: OPL), กิจกรรมกลุ่ม (Quality Control Cycle: QCC) เป็นต้น สร้างเวทีในการประกวดและนำเสนอผลงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และขยายผลต่อไป และสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงาน
  • สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาตนเอง และองค์กรต่อไป อีกทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขอเข้าศึกษาดูงาน การให้ความร่วมมือด้านวิทยากรผู้ชำนาญการในแต่ละด้าน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ (Corporate Image)

Other SD Project

ศรีตรังโกลฟส์ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคต้อนรับเดือนรอมฎอน

Our Social Responsibility during Covid-19

ติดต่อเรา