ในตลาดโลกปัจจุบัน ห่วงโซ่อุปทานมีความซับซ้อนที่มากขึ้น ทั้งยังมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม บริษัทต่างๆ จึงต้องสร้างความโปร่งใสในการผลิต และผลักดันการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของบริษัทตนเองทั้งหมดเท่าที่เป็นไปได้ ตั้งแต่ปี 2546 amfori BSCI ได้เข้ามามีส่วนช่วยให้บริษัทต่างๆ ประกอบธุรกิจด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพสภาพการทำงานและสังคมขององค์กรในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT เป็นบริษัทถุงมือยางแห่งแรกที่ตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามแนวทาง BSCI ตั้งแต่ปี 2556 เพราะเราถือว่าสมาชิกครอบครัวศรีตรังทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต เราจึงให้ความเอาใจใส่และดูแลในทุกรายละเอียด อาทิเช่น ด้านความปลอดภัย สวัสดิการ และสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานทุกคน

เราปฏิบัติตามแนวทางและข้อปฏิบัติของ amfori BSCI อย่างเคร่งครัดตั้งแต่เรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรมไปจนถึงไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ควบคู่กับการปฏิบัติตามตามขั้นตอนทั้งในการเฝ้าดูแล สังเกตการณ์ การมีส่วนร่วม การสร้างเสริมพลัง และการสนับสนุน เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ STGT

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นบริษัทถุงมือยางทางการแพทย์แห่งแรกที่ผ่านมาตรฐาน amfori BSCI ทุกโรงงาน และโดยเฉพาะ STGT สาขาหาดใหญ่ และตรังที่ได้รับเกรด A ในทุกหัวข้อการประเมินของ amfori BSCI

(ดาวน์โหลดแนวทางและข้อปฏิบัติของ amfori BSCI ได้ที่ https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori-2020-03-05-amfori-BSCI-code-of-conduct.pdf)

Other SD Project

ศรีตรังโกลฟส์ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคต้อนรับเดือนรอมฎอน

Our Social Responsibility during Covid-19

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ติดต่อเรา