เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากความใส่ใจในกระบวนการผลิตแล้ว บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังใส่ใจและให้ความสำคัญกับการผลิตด้วยระบบพลังงานชีวมวล รวมถึงการจัดการของเสีย และการมุ่งสู่การเป็นโรงงานสีเขียว ที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม และชุมชนบริเวณรอบโรงงานของเรา

OUR PRIORITIES

OUR STORIES

นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมกิจกรรมเติมสี เติมใจ ให้บางหมาก

ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมกิจกรรมบางหมากสดใส ร่วมใส่ใจ เส้นทางสัญจร ครั้งที่ 1/2562

ศรีตรังโกลฟส์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ป่าชายเลน ปล่อยพันธ์ปลาและเก็บขยะ

ติดต่อเรา