บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งไม่เพียงเฉพาะแค่ “เพื่อนมนุษย์” เท่านั้นที่เราใส่ใจ แต่เรายังใส่ใจไปถึง “ทุกชีวิต” บนโลกที่สวยงามอีกด้วย บริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ จึงได้ให้ความสำคัญและใส่ใจ “สัตว์ป่า” เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสัตว์ป่ามีคุณค่าและประโยชน์ต่อมนุษย์ และระบบนิเวศของโลกเราทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางด้านวัฏจักรการดำรงชีวิตของเหล่าสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ , คุณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษาและการแพทย์ เป็นต้น

เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่สัตว์ป่า เราจึงมีแนวทางปฏิบัติและมีโครงการ “รักนะ...สัตว์ป่า”ขึ้น โดยเราให้ความสำคัญตั้งต้นทางของห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเรา นั่นก็คือ สวนป่ายาง เราดูแลทั้งสวนป่ายางของบริษัท ไปจนถึงสวนป่ายางของเกษตรกรชาวสวนด้วยการช่วยให้คำแนะนำและจัดอบรมการดูแลบริหารจัดการป่าสวนยางอย่างเป็นมิตรกับสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเราได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิต่างๆ ที่ดูแลและช่วยเหลือสัตว์ป่า เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าให้อยู่คู่โลกของเรา ช่วยสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา