สวัสดิภาพสัตว์

สวัสดิภาพสัตว์

ที่ STGT เราเห็นคุณค่าและรักสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ พวกเรามีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ด้วยการส่งมอบการแบ่งปันและความห่วงใยต่อสรรพสัตว์ทุกชีวิตบนโลก ที่พิการ ถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้ายผ่านการการบริจาคและการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา

OUR PRIORITIES

OUR STORIES

รักนะ...สัตว์ป่า

รักนะ...สัตว์น้ำ

รักนะ...สัตว์จร

รักนะ…นักศึกษาสัตวแพทย์

กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ศรีตรังโกลฟส์ (STGT) จัดโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำปล่อยปลาน้ำจืดสู่ชุมชน

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งต่อความรัก เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา

ศรีตรังโกลฟส์มอบถุงมือยาง ต่อยอดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ติดต่อเรา