ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Master of Science, Electrical Engineering, Texas A&M University
  • Ph.D. Electrical Engineering, Texas A&M University
  • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
    • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547
    • Director Certification Program (DCP) รุ่น 272/2562

ประสบการณ์ทำงาน

2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บลจ. จิตตะ เวลธ์
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2560 - ปัจจุบัน : ศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บจ. อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป
2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. สตาร์ เอ็นเนอร์จี เซอร์วิส
2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. มิตรสัมพันธ์นราธิวาส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ):

  • ไม่มี
ติดต่อเรา