เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า เด็ก คือ อนาคตของประเทศชาติ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญมาโดยตลอดตั้งแต่การใส่ใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่ถือเป็นสัมผัสแรกที่เด็กได้รับรู้และได้รับการปกป้องเพื่อไปสู่อ้อมกอดของแม่ ดังนั้น เด็กๆ จึงถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่บริษัทศรีตรังโกลฟส์ฯ จะมุ่งมั่นในการดูแล เอาใจใส่ พร้อมมอบความรัก และพัฒนาตามหลักการสิทธิเด็ก ไปจนถึงการช่วยเหลือด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านความเป็นอยู่ , การส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาการเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กๆ เติบโตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป

Other SD Project

ศรีตรังโกลฟส์ จัดกิจกรรมวันเด็ก

ศรีตรังโกลฟส์ ห่วงใยชาวชุมชน มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ

ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย

Contact Us