เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนจาก บริษัท ศรีตรังโกล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เข้าร่วมกันทาสีอาคาร ปิดเชิงชายไม้ ปิดหน้าจั่ว และพัฒนาศาลาเอกประสงค์ (บ้านบางหมาก) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนรอบโรงงาน

Other SD Project

ศรีตรังโกลฟส์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ป่าชายเลน ปล่อยพันธ์ปลาและเก็บขยะ

ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมกิจกรรมบางหมากสดใส ร่วมใส่ใจ เส้นทางสัญจร ครั้งที่ 1/2562

Biomass power

Contact Us