ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

ศรีตรังโกลฟส์ (STGT) และชาวชุมชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดทุ่งลุง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ โดยมี นายสมศักดิ์ เรืองช่วย ปลัดเทศบาลตำบลพะตง ให้เกียรติรับมอบพุ่มกฐิน

ซึ่ง ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งมั่นที่จะสืบสานประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่ท้องถิ่น และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคม มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยความสุข โดยปัจจัยดังกล่าวจะในการนำไปใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมทำนุบำรุงศาสนสถาน เพื่อการใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาต่อไป

Contact Us